Zhibkzholy - Taraz

Taraz - Bishkek

Bishkek - Issyk-Kul

Bosteri - Kegen

Kegen - Charyn Canyon - Chinesische Grenze